Buddha Moon #4「Waning Moon 虧月」。專輯意喻月亮新生、…

Buddha Moon #4「Waning Moon 虧月」。專輯意喻月亮新生、盈長、圓滿、虧損,正如我們每一個念頭,有生有滅,世事亦如此,一切有為法,如夢幻泡影,如露亦如電,應作如是觀。