Buddha Moon 專輯封面。專輯由New Earth Records公司發…

Buddha Moon© Chinmaya Dunster

Buddha Moon 專輯封面。專輯由New Earth Records公司發行于2007年04月10日。